ЗАВЕРКИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Български документи предназначени за ползване в чужбина

За да бъдат валидни в чужбина и да могат да послужат пред чуждестранните институции, издадените в Република България документи следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция (необходимо е удостоверяване с Апостил) или между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ (необходим е само официален превод с печат и подпис на преводача).

Последната дума, обаче, винаги има конкретната институция в чужбина, на която ще представяте документите!

Чуждестранни документи предназначени за ползване в Република България

Чуждестранните документи, предназначени за ползване в Република България следва да бъдат преведени на български език от преводач с Потвърждение от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи. След това е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен от български нотариус.

Ако документът произхожда от държава-страна по Хагската конвенция, той трябва да бъде предварително снабден с Апостил в съответната държава, в която е издаден. Ако документът произхожда от държава, с която Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ, не се изисква документът да бъде снабден с Апостил.

Последната дума, обаче, винаги има конкретната институция в България, на която ще представяте документите!