ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Списък с оторизирани преводачи

Министерството на външните работи поддържа списък на физическите лица, работещи индивидуално като преводачи /или към преводачески фирми/, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България.  В него ще откриете и моето име!

Весела Станчева Данина >>> http://apostille.mfa.bg/…/apostille_certificates.…/cert1.xsp

 

 

Удостоверяване с „апостил” на документи, издавани от общините

Считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации се извършва от областните администрации в Република България, вместо от МВнР. Промяната е в резултат на една от мерките, инициирани от МВнР през 2017 г за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите.

 

Кои документи се приемат без превод?

Регламентът относно официалните документи (Регламент 2016/1191), който бе приет на 6 юли 2016 г. и се прилага във всички държави от ЕС, считано от 16 февруари 2019 г., опростява движението на някои официални документи. Това ще рече, че за тях не се изисква превод, а се издава многоезичен вариант! Кои са те, можете да видите тук: https://beta.e-justice.europa.eu/551/BG/public_documents…

Официално е така! За да си спестите още повече разходи и главоболия, обаче, най- добре е да се осведомите предварително за изискванията на конкретната институция, пред която ще представяте документа. Някои институции не приемат многоезичен вариант!

 

Български дипломи в чужбина

Ако търсите информация относно признаване на диплома с цел продължаване на образование или упражняване на професия в друга страна, можете да я намерите в сайта на Националния център за информация и документация (НАЦИД). http://nacid.bg/bg/about/ 

За превод и удостоверяване с APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от МОН и неговите звена, можете да се обърнете към мен!

Легализация на диплома за средно образование. Какво е необходимо?

За да легализирам дипломата Ви за средно образование е необходимо да ми донесете ксерокопие, заверено от нотариус. Важно е преди да занесете дипломата при нотариус да се уверите, че има ПОДПИС ДО СНИМКАТА В ОРИГИНАЛА, ако е предвидено място за такъв! За документи, които НЕ СЕ НАМИРАТ в Регистрите на издадените образователни документи (отнася се за дипломи за средно образование, издадени ПРЕДИ 01.01.2007 г.), където документите могат да бъдат служебно проверени е необходимо да носите и оригинала, който се изпраща за справка, заедно с нотариално завереното копие. Ще си получите оригинала обратно при получаване на легализираната диплома. Оригиналът остава непокътнат! Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху нотариално завереното копие!

След като ми донесете необходимите документи, аз ги  изпращам за легализация в Националния център за информация и документация (НАЦИД), подготвям официален превод на съответния език, след това изпращам отново вече снабдения с Apostille и преведен документ за заверка в Консулски отдел на МВнР. Накрая Вие получавате Вашата диплома за средно образование преведена и легализирана!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.

 

Легализация на приложение към диплома за средно образование. Какво е необходимо?

За да легализирам приложението към дипломата Ви за средно образование е необходимо да ми донесете негово ксерокопие, заверено от нотариус и оригинала на дипломата. За документи, които НЕ СЕ НАМИРАТ в Регистрите на издадените образователни документи (отнася се за приложения към дипломи за средно образование, издадени ПРЕДИ 01.01.2007 г.), където документите могат да бъдат служебно проверени е необходимо да носите и оригинала, който се изпраща за справка, заедно с нотариално завереното копие. Ще си получите оригиналите обратно при получаване на легализираното приложение към дипломата. Оригиналите остават непокътнати! Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху нотариално завереното копие!

След като ми донесете необходимите документи, аз ги  изпращам за легализация в Националния център за информация и документация (НАЦИД), подготвям официален превод на съответния език, след това изпращам отново вече снабдения с Apostille и преведен документ за заверка в Консулски отдел на МВнР. Накрая Вие получавате Вашето приложение към диплома за средно образование преведено и легализирано!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.

 

Легализация на диплома за висше образование. Какво е необходимо?

За да легализирам дипломата Ви за висше образование е необходимо да ми донесете ксерокопие, заверено от нотариус. Важно е преди да занесете дипломата при нотариус да се уверите, че има ПОДПИС ДО СНИМКАТА В ОРИГИНАЛА, ако е предвидено място за такъв! За документи, които НЕ СЕ НАМИРАТ в Регистрите на издадените образователни документи (отнася се за дипломи за завършена образователно‐квалификационна степен на висше образование, издадени ПРЕДИ 01.01.2012 г.), където документите могат да бъдат служебно проверени е необходимо да носите и оригинала, който се изпраща за справка, заедно с нотариално завереното копие. Ако дипломата е за образователно-квалификационна степен „Магистър“, необходимо е да представите и диплома и приложение за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Ще си получите оригиналите обратно при получаване на легализираната диплома. Оригиналите остават непокътнати! Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху нотариално завереното копие!

След като ми донесете необходимите документи, аз ги  изпращам за легализация в Националния център за информация и документация (НАЦИД), подготвям официален превод на съответния език, след това изпращам отново вече снабдения с Apostille и преведен документ за заверка в Консулски отдел на МВнР. Накрая Вие получавате Вашата диплома за висше образование преведена и легализирана!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.

 

Легализация на приложение към диплома за висше образование. Какво е необходимо?

За да легализирам приложението към дипломата Ви за висше образование е необходимо да ми донесете негово ксерокопие, заверено от нотариус и оригинал на дипломата. За документи, които НЕ СЕ НАМИРАТ в Регистрите на издадените образователни документи (отнася се за приложения към дипломи за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование, издадени ПРЕДИ 01.01.2012 г.), където документите могат да бъдат служебно проверени е необходимо да носите и оригинала, който се изпраща за справка, заедно с нотариално завереното копие. Ако приложението е към диплома за образователно-квалификационна степен „Магистър“, необходимо е да представите и диплома и приложение за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Ще си получите оригиналите обратно с легализираното приложение. Оригиналите остават непокътнати! Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху нотариално завереното копие!

След като ми донесете необходимите документи, аз ги  изпращам за легализация в Националния център за информация и документация (НАЦИД), подготвям официален превод на съответния език, след това изпращам отново вече снабдения с Apostille и преведен документ за заверка в Консулски отдел на МВнР. Накрая Вие получавате Вашето приложение към диплома за висше образование преведено и легализирано!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.

 

Легализация на академична справка. Какво е необходимо?

За да легализирам Вашата академична справка е необходимо да ми донесете оригинала на документа, съдържащ подпис на декан и подпис на ректор на съответното висше учебно заведение, както и обяснение за какво ще послужи и за коя държава. Ако справката се състои от повече от една страница, между страниците трябва да има скрепващи печати на институцията, издала документа! Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху оригиналния документ!

След като ми донесете необходимите документи, аз ги  изпращам за легализация в Националния център за информация и документация (НАЦИД), подготвям официален превод на съответния език, след това изпращам отново вече снабдения с Apostille и преведен документ за заверка в Консулски отдел на МВнР. Накрая Вие получавате Вашата академична справка преведена и легализирана!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.

  

Легализация на свидетелство за съдимост.

Какво е необходимо?

За да легализирам свидетелството Ви за съдимост е необходимо да ми донесете оригинал, издаден от съответния районен съд по месторождение, на който задължително трябва да има дата на издаване, име, фамилия, подпис на председател или съдия и секретар, и печат на съда, който го издава, както и обяснение за какво трябва да послужи (за чужбина).

Документът минава през Министерство на правосъдието, където се заверява с Apostille. След това подготвям официален превод на съответния език и изпращам документа за легализация в Консулски отдел на МВнР. Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху оригиналния документ! Накрая Вие получавате Вашето свидетелство за съдимост преведено и легализирано!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.

 

Легализация на съдебно решение (за развод, за регистрация на дружество и т.н.).

Какво е необходимо?

Ако имате решение на съда, което трябва да бъде легализирано е необходимо да ми донесете оригинал или заверен препис, издаден от съответния районен съд по месторождение, на който задължително трябва да има дата на издаване, име, фамилия, подпис на председател или съдия и секретар, и печат на съда, който го издава.

Документът минава през Министерство на правосъдието, където се заверява с Apostille. След това подготвям официален превод на съответния език и изпращам документа за легализация в Консулски отдел на МВнР. Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху оригиналния документ! Накрая Вие получавате Вашето съдебно решение преведено и легализирано!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.

  

Легализация на нотариален акт.

Какво е необходимо?

За да легализирам Вашия нотариален акт е необходимо да ми донесете препис от съда в оригинал с печат, подпис име и фамилия от съдия и секретар.

Документът минава през Министерство на правосъдието, където се заверява с Apostille. След това подготвям официален превод на съответния език и изпращам документа за легализация в Консулски отдел на МВнР. Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху оригиналния документ! Накрая Вие получавате Вашия нотариален акт преведен и легализиран!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.

 

Признаване на диплома от САЩ, Великобритания, Франция, Малта и Дания (страни по т.нар. Лисабонска конвенция)

Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища се извършва от различни компетентни органи в зависимост от целите на признаване. За продължаване на образованието в България след завършен период на обучение или придобита степен на висше образование, за повишаване на квалификацията или кандидатстване за докторантура, компетентният орган за признаване на чуждестранната диплома е академичният съвет на избраното за тази цел акредитирано българско висше училище.

Ако целта е започване на работа и завършената специалност е по нерегулирана професия на територията на Република България, то тогава с дипломата има пряк достъп до пазара на труда и компетентен за признаването ѝ е избраният работодател.

За упражняването на регулирана професия, придобита извън България, се изисква специално признаване на правото да се упражнява у нас по реда на Директива 2005/36/ЕС и Закона за признаване на професионални квалификации. Информация за регулираните професии в България и съответните компетентни органи за признаване може да намерите на следния линк: http://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=24.

Следователно подготовката на чуждестранните документи следва да е съобразена с изискванията на компетентния орган за признаване на придобитото в чужбина висше образование.

Ако съответният орган изрично изисква удостоверение за признато висше образование, следва дипломата да премине през процедура по признаване в НАЦИД. С измененията в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища от 27.10.2017 г., отпадна изискването за заверка с апостил и легализация на преводите на редица държави по Лисабонската конвенция, включително и САЩ, Великобритания, Франция, Малта и Дания (цитирам само държавите, в които издават дипломи на английски и френски език). Това означава, че дипломата и приложението към нея (транскрипт/академична справка) не е необходимо да имат апостил, просто трябва да бъдат преведени на български език от заклет преводач. Преводите могат да бъдат направени и прикрепени върху обикновени копия на чуждестранните документи, като в този случай при подаване на документите за стартиране на процедурата по признаване в НАЦИД следва задължително да се предоставят и самите оригинали. Впоследствие се връщат както оригиналите на дипломата и приложенията към нея, така и оригиналните преводи. Ако се представят нотариално заверени копия, то нотариалната заверка на чуждестранните документи следва да е положена от съответния чуждестранен нотариус, а не от български.

Ако съответният орган не изисква удостоверение за признато висше образование, дипломата и приложенията към нея просто трябва да бъдат преведени на български език от заклет преводач. Преводите могат да бъдат скрепени към обикновени копия на дипломата или към нотариално заверени копия, като нотариалната заверка трябва да е положена от съответния чуждестранен нотариус, а не от български.

За повече информация, използвайте данните за контакт: https://prevodi-danina.com/contacts-prevodi-legalizacia-angliiski-frenski/

 

 

Превод и легализация на удостоверение за актуално състояние на фирма.

Какво е необходимо?

 Ако Ви трябва легализация на удостоверение за актуално състояние на фирма е необходимо да ми донесете оригинала на документа. Той се изпраща първо за заверка в Агенция по вписванията, след това в Консулски отдел на МвНР, за да бъде удостоверен с Apostille. След като е снабден с посочените заверки, документът се превежда на съответния език и се изпраща отново за заверка в Консулски отдел на МвНР. Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху оригиналния документ! Накрая Вие получавате Вашето удостоверение за актуално състояние преведено и легализирано!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.