ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Списък с оторизирани преводачи

Министерството на външните работи поддържа списък на физическите лица, работещи индивидуално като преводачи /или към преводачески фирми/, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България.  В него ще откриете и моето име!

Весела Станчева Данина >>> http://apostille.mfa.bg/…/apostille_certificates.…/cert1.xsp

 

 

Удостоверяване с „апостил” на документи, издавани от общините

Считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации се извършва от областните администрации в Република България, вместо от МВнР. Промяната е в резултат на една от мерките, инициирани от МВнР през 2017 г за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите.

 

Кои документи се приемат без превод?

Регламентът относно официалните документи (Регламент 2016/1191), който бе приет на 6 юли 2016 г. и се прилага във всички държави от ЕС, считано от 16 февруари 2019 г., опростява движението на някои официални документи. Това ще рече, че за тях не се изисква превод, а се издава многоезичен вариант! Кои са те, можете да видите тук: https://beta.e-justice.europa.eu/551/BG/public_documents…

Официално е така! За да си спестите още повече разходи и главоболия, обаче, най- добре е да се осведомите предварително за изискванията на конкретната институция, пред която ще представяте документа. Някои институции не приемат многоезичен вариант!

 

Български дипломи в чужбина

Ако търсите информация относно признаване на диплома с цел продължаване на образование или упражняване на професия в друга страна, можете да я намерите в сайта на Националния център за информация и документация (НАЦИД). http://nacid.bg/bg/about/ 

За превод и удостоверяване с APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от МОН и неговите звена, можете да се обърнете към мен!

Легализация на диплома за средно образование. Какво е необходимо?

За да легализирам дипломата Ви за средно образование е необходимо да ми донесете ксерокопие, заверено от нотариус. Важно е преди да занесете дипломата при нотариус да се уверите, че има ПОДПИС ДО СНИМКАТА В ОРИГИНАЛА, ако е предвидено място за такъв! За документи, които НЕ СЕ НАМИРАТ в Регистрите на издадените образователни документи (отнася се за дипломи за средно образование, издадени ПРЕДИ 01.01.2007 г.), където документите могат да бъдат служебно проверени е необходимо да носите и оригинала, който се изпраща за справка, заедно с нотариално завереното копие. Ще си получите оригинала обратно при получаване на легализираната диплома. Оригиналът остава непокътнат! Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху нотариално завереното копие!

След като ми донесете необходимите документи, аз ги  изпращам за легализация в Националния център за информация и документация (НАЦИД), подготвям официален превод на съответния език, след това изпращам отново вече снабдения с Apostille и преведен документ за заверка в Консулски отдел на МВнР. Накрая Вие получавате Вашата диплома за средно образование преведена и легализирана!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.

 

Легализация на приложение към диплома за средно образование. Какво е необходимо?

За да легализирам приложението към дипломата Ви за средно образование е необходимо да ми донесете негово ксерокопие, заверено от нотариус и оригинала на дипломата. За документи, които НЕ СЕ НАМИРАТ в Регистрите на издадените образователни документи (отнася се за приложения към дипломи за средно образование, издадени ПРЕДИ 01.01.2007 г.), където документите могат да бъдат служебно проверени е необходимо да носите и оригинала, който се изпраща за справка, заедно с нотариално завереното копие. Ще си получите оригиналите обратно при получаване на легализираното приложение към дипломата. Оригиналите остават непокътнати! Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху нотариално завереното копие!

След като ми донесете необходимите документи, аз ги  изпращам за легализация в Националния център за информация и документация (НАЦИД), подготвям официален превод на съответния език, след това изпращам отново вече снабдения с Apostille и преведен документ за заверка в Консулски отдел на МВнР. Накрая Вие получавате Вашето приложение към диплома за средно образование преведено и легализирано!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.

 

Легализация на диплома за висше образование. Какво е необходимо?

За да легализирам дипломата Ви за висше образование е необходимо да ми донесете ксерокопие, заверено от нотариус. Важно е преди да занесете дипломата при нотариус да се уверите, че има ПОДПИС ДО СНИМКАТА В ОРИГИНАЛА, ако е предвидено място за такъв! За документи, които НЕ СЕ НАМИРАТ в Регистрите на издадените образователни документи (отнася се за дипломи за завършена образователно‐квалификационна степен на висше образование, издадени ПРЕДИ 01.01.2012 г.), където документите могат да бъдат служебно проверени е необходимо да носите и оригинала, който се изпраща за справка, заедно с нотариално завереното копие. Ако дипломата е за образователно-квалификационна степен „Магистър“, необходимо е да представите и диплома и приложение за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Ще си получите оригиналите обратно при получаване на легализираната диплома. Оригиналите остават непокътнати! Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху нотариално завереното копие!

След като ми донесете необходимите документи, аз ги  изпращам за легализация в Националния център за информация и документация (НАЦИД), подготвям официален превод на съответния език, след това изпращам отново вече снабдения с Apostille и преведен документ за заверка в Консулски отдел на МВнР. Накрая Вие получавате Вашата диплома за висше образование преведена и легализирана!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.

 

Легализация на приложение към диплома за висше образование. Какво е необходимо?

За да легализирам приложението към дипломата Ви за висше образование е необходимо да ми донесете негово ксерокопие, заверено от нотариус и оригинал на дипломата. За документи, които НЕ СЕ НАМИРАТ в Регистрите на издадените образователни документи (отнася се за приложения към дипломи за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование, издадени ПРЕДИ 01.01.2012 г.), където документите могат да бъдат служебно проверени е необходимо да носите и оригинала, който се изпраща за справка, заедно с нотариално завереното копие. Ако приложението е към диплома за образователно-квалификационна степен „Магистър“, необходимо е да представите и диплома и приложение за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Ще си получите оригиналите обратно с легализираното приложение. Оригиналите остават непокътнати! Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху нотариално завереното копие!

След като ми донесете необходимите документи, аз ги  изпращам за легализация в Националния център за информация и документация (НАЦИД), подготвям официален превод на съответния език, след това изпращам отново вече снабдения с Apostille и преведен документ за заверка в Консулски отдел на МВнР. Накрая Вие получавате Вашето приложение към диплома за висше образование преведено и легализирано!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.

 

Легализация на академична справка. Какво е необходимо?

За да легализирам Вашата академична справка е необходимо да ми донесете оригинала на документа, съдържащ подпис на декан и подпис на ректор на съответното висше учебно заведение, както и обяснение за какво ще послужи и за коя държава. Ако справката се състои от повече от една страница, между страниците трябва да има скрепващи печати на институцията, издала документа! Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху оригиналния документ!

След като ми донесете необходимите документи, аз ги  изпращам за легализация в Националния център за информация и документация (НАЦИД), подготвям официален превод на съответния език, след това изпращам отново вече снабдения с Apostille и преведен документ за заверка в Консулски отдел на МВнР. Накрая Вие получавате Вашата академична справка преведена и легализирана!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.

  

Легализация на свидетелство за съдимост.

Какво е необходимо?

За да легализирам свидетелството Ви за съдимост е необходимо да ми донесете оригинал, издаден от съответния районен съд по месторождение, на който задължително трябва да има дата на издаване, име, фамилия, подпис на председател или съдия и секретар, и печат на съда, който го издава, както и обяснение за какво трябва да послужи (за чужбина).

Документът минава през Министерство на правосъдието, където се заверява с Apostille. След това подготвям официален превод на съответния език и изпращам документа за легализация в Консулския отдел на МВнР. Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху оригиналния документ! Накрая Вие получавате Вашето свидетелство за съдимост преведено и легализирано!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.

 

Легализация на съдебно решение (за развод, за регистрация на дружество и т.н.).

Какво е необходимо?

Ако имате решение на съда, което трябва да бъде легализирано е необходимо да ми донесете оригинал или заверен препис, издаден от съответния районен съд по месторождение, на който задължително трябва да има дата на издаване, име, фамилия, подпис на председател или съдия и секретар, и печат на съда, който го издава.

Документът минава през Министерство на правосъдието, където се заверява с Apostille. След това подготвям официален превод на съответния език и изпращам документа за легализация в Консулския отдел на МВнР. Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху оригиналния документ! Накрая Вие получавате Вашето съдебно решение преведено и легализирано!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.

  

Легализация на нотариален акт.

Какво е необходимо?

За да легализирам Вашия нотариален акт е необходимо да ми донесете препис от съда в оригинал с печат, подпис име и фамилия от съдия и секретар.

Документът минава през Министерство на правосъдието, където се заверява с Apostille. След това подготвям официален превод на съответния език и изпращам документа за легализация в Консулския отдел на МВнР. Апостилът и всички останали подписи и печати се поставят върху оригиналния документ! Накрая Вие получавате Вашия нотариален акт преведен и легализиран!

Повече информация за цени и срокове можете да получите тук: https://prevodi-danina.com/ceni-zaverki-i-legalizacia-plovdiv/, или като ми пишете.